Missie

Wat we onze kinderen willen meegeven

We zien het als een van onze kerntaken om het verschil te maken voor kinderen die in het reguliere basisonderwijs om welke reden dan ook geen optimale ontwikkeling kunnen doormaken. We willen deze kinderen vanuit een veilige en uitdagende schoolomgeving de bagage meegeven die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. We ondersteunen op onze school kinderen met een verschillende ontwikkeling zo passend mogelijk en we  bereiden hen voor op de toekomst. We leggen een stevige basis zodat kinderen met succes een passende school voor Voortgezet Onderwijs kunnen volgen.

Onze school heeft als eerste doelstelling het geven van kwalitatief goed onderwijs. Hieronder verstaan we onder meer ernaar te streven de leerstof en vaardigheden zó aan te bieden, dat de brede persoonlijkheidsontwikkeling van de individuele leerling wordt bevorderd. We bieden de kinderen kansen om hun talenten te ontwikkelen. Goed onderwijs betekent voor ons ook kinderen stimuleren om een kritische en onderzoekende houding te ontwikkelen. We leren ze naar de wereld kijken met een open houding, met verwondering, we leren ze genieten van kleine dingen. Dat vraagt van ons als teamleden dat we zelf hierin het voorbeeld geven, dat we boven de lesstof staan en dat we een groot scala aan didactische aanpakstrategieën toepassen. Een open houding naar elkaar, naar de wereld, naar nieuwe ontwikkelingen is daarom essentieel in ons werk.

We willen dat kinderen zich zodanig ontwikkelen dat ze vanuit een positief zelfbeeld een constructieve bijdrage willen en kunnen leveren aan de samenleving. Daarvoor hebben we niet alleen kennis en vaardigheden nodig, maar speelt ook algemene ontwikkeling als mens een belangrijke rol.

Naast de primaire taak van onze school, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, is onze school ook een leefgemeenschap. We leren onze leerlingen dat de samenleving aan een ieder een zinvolle plaats moet geven. De leerlingen krijgen de kans om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. We willen de leerlingen leren functioneren in een groep, leren voor je rechten opkomen, leren praten, leren luisteren naar anderen, leren incasseren, leren rekening houden met elkaar, leren een gemeenschap te vormen waarin ze de regels hanteren die bij deze gemeenschap horen; kortom sociaal gedrag aanleren.

Voor meer informatie kunt u ons schoolplan bekijken.