Leerplicht en verzuimprotocol

Leerplicht en mogelijkheden voor vrij vragen

Als uw kind vier jaar wordt mag het hele dagen naar school. Als uw kind vijf jaar wordt, wordt het mag een ‘moet’. Vanaf de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag is namelijk ieder kind in Nederland verplicht naar school te gaan. U moet zich houden aan de schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties of bezoek van leerlingen aan hun eigen land. In heel bijzondere gevallen mag de directeur een leerling vrijgeven, om met zijn ouders op vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste tien dagen. Dat geldt alleen voor ouders, die vanwege hun beroep niet binnen de schoolvakanties vakantie op kunnen nemen. U moet dan een verklaring van uw werkgever laten zien, waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met vakantie kunt.

De directeur mag géén toestemming geven, als het gaat om de eerste twee weken na de grote vakantie of de laatste dag voor de grote vakantie. Er wordt altijd vrij gegeven voor speciale dagen in verband met geloofs- of levensovertuiging. Dat geldt ook voor familieverplichtingen, zoals een begrafenis of huwelijk. Het vrij vragen voor uw kind gaat altijd schriftelijk via de directeur. Dit omdat de leerkracht tijdens de lesuren verantwoordelijk is voor uw kind. Wilt u bij ziekte van uw kind onze administratie (of de leerkracht) voor schooltijd daarover telefonisch informeren. Ook als u met uw kind tijdens de lesuren naar de dokter, tandarts of specialist moet, wilt u dit dan even doorgeven?

Als uw kind niet op school is, en de school is hierover niet geïnformeerd, dan neemt de directie zo snel mogelijk contact met u op. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen wegblijven zonder dat ouders dit weten.

Verzuimprotocol

De Korenburg handelt volgens het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek.

Een goede verzuimaanpak en eenduidige afspraken binnen en tussen scholen en gemeenten is een belangrijke randvoorwaarde om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Verzuim is vaak een voorbode van (voortijdig) schoolverlaten. Voortijdig schoolverlaten brengt voor jongeren risico’s met zich mee.

Ziekteverzuim wordt op De Korenburg als zorgwekkend gezien als een leerling twee weken aaneengesloten ziek is of vier keer (of meer) in een schooljaar ziek gemeld wordt.

De volgende stappen worden dan ondernomen:

  1. De school (directeur) voert gesprekken met de ouders van de verzuimende leerling, eventueel ook met de leerling zelf met medeweten en toestemming van ouders.
  2. De school-/jeugdarts van de GGD wordt  – zo nodig – door de school ingeschakeld, om te bepalen of een leerling in staat is onderwijs te volgen. De school informeert de leerplichtambtenaar over deze verwijzing.
  3. Indien een leerling door de school-/jeugdarts in staat wordt geacht de school geheel of gedeeltelijk te bezoeken en als de leerling dat vervolgens niet doet, schakelt de school leerplicht in.
  4. Leerplicht onderneemt de nodige acties die tot hervatting van het schoolbezoek moeten leiden.