Rechten & Plichten

Inzicht in de leerling-administratie

Alle scholen houden een leerling-administratie bij. Daarin staan onder meer de verslagen van besprekingen over uw kind door het team, van speciale onderzoeken, de toets- en rapportgegeven. Ook kunnen er observaties zijn toegevoegd over de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind, de werkhouding en taakaanpak. Het leerling-dossier is strikt vertrouwelijk en voor het grootste deel tegenwoordig digitaal opgeslagen in het leerling-administratiesysteem “Parnassys”. U heeft als ouder het recht om het dossier in te zien. Praktisch betekent dit dat u een afspraak moet maken met de directeur om het dossier te raadplegen. Het kan zijn dat de school het leerling-dossier van uw kind aan anderen wil laten zien, bijvoorbeeld aan hulpverlenende instanties. Dat kan alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Nadat uw kind de school heeft verlaten wordt het nog 3 jaar bewaard.

Meehelpen van ouders op school

Gezien de individuele problematiek van onze leerlingen maken we minder gebruik van ouderhulp bij de leerprocessen. Ouders worden op De Korenburg hoofdzakelijk gevraagd voor ondersteuning bij vervoer en bij festiviteiten (vaak via de ouderraad). We zijn echter wel voorstander van ouderhulp en hebben daarom de intentie uitgesproken ouderhulp in te zetten waar dat mogelijk is.

Medicijnverstrekking

Indien uw kind medicijnen moet gebruiken en deze onder schooltijd moet innemen is het voor ons erg belangrijk dit te weten, zodat wij kunnen toezien op juiste manier van inname. U kunt dit aangeven op het machtigings-formulier. In dat geval wordt u verzocht het goed door te nemen met de leerkracht. Ook kunt u hier aangeven of  u al dan niet bezwaar maakt tegen het toedienen van zelfhulpmiddelen, als bijv. aspirine in geval uw kind op school hoofdpijn krijgt en er om vraagt. Wanneer er sprake is van intensievere medische zorg dan vragen we u om hierover in overleg te gaan met de directeur. Zodat er samen gekeken kan worden naar de mogelijkheden binnen school.

Regels voor schorsing en verwijdering

Schorsing en verwijdering van leerlingen komt in de praktijk niet vaak voor. Dit gebeurt slechts in uiterste noodzaak, na ernstig wangedrag. Indien tot schorsing of verwijdering wordt overgegaan, wordt er eerst een gesprek gevoerd met de ouders/verzorgers en worden ouders, verzorgers of voogden en inspectie schriftelijk bericht. Ouders hebben het recht om de onderwijsinspectie om bemiddeling te vragen en kunnen schriftelijk bezwaar maken. Het schoolbestuur moet dan schriftelijk reageren binnen 4 weken. Indien het bestuur bij het genomen besluit blijft, kunnen ouders nog in beroep gaan bij de rechter. Definitieve verwijdering vindt pas plaats als er een andere school voor de leerling gevonden is.

Mag een basisschool mijn kind schorsen?

Het bevoegd gezag kan uw kind voor een periode van ten hoogste een week schorsen. Daarbij moet het bevoegd gezag aangeven wat de reden is voor de schorsing. Dat moet schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt worden. Verder moet het bevoegd gezag de Inspectie van het Onderwijs schriftelijk in kennis stellen van een schorsing voor een periode van langer dan een dag en daarbij de reden vermelden.

Mag een basisschool mijn kind verwijderen?

Een basisschool mag uw kind in bepaalde gevallen verwijderen. Dan heeft uw kind geen toegang meer tot de school. Voor verwijdering gelden strenge regels:

 • voor verwijdering moet het bevoegd gezag luisteren naar het verhaal van de ouders, de leerling en de betrokken groepsleraar;
 • het bevoegd gezag moet de leerplichtambtenaar direct inlichten over een besluit tot verwijdering;
 • het bevoegd gezag moet altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering.

Voor de ouders is er de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen verwijdering. Hier moet het bevoegd gezag u op wijzen. De regels rond het indienen van bezwaar staan hieronder vermeld.

Redenen voor verwijderen

Of een school een kind mag verwijderen, hangt af van een aantal factoren. De rechter heeft hierbij het laatste woord. De volgende factoren kunnen een rol spelen:

 • een kind hoort (beter) thuis op een school voor speciaal onderwijs;
 • voortdurend storend (ernstig) agressief gedrag;
 • ernstige conflicten waarbij ook de ouders zijn betrokken.

Beslissing over verwijdering

De beslissing over verwijdering van een leerling ligt bij het bevoegd gezag van een school.

Een nieuwe school vinden

Het bevoegd gezag mag een leerling pas definitief verwijderen als het voldaan heeft aan zijn zorgplicht om een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten. Het bevoegd gezag moet in alle gevallen een nieuwe school voor de leerling vinden.

Bezwaar maken tegen verwijdering

Als de basisschool uw kind wil verwijderen, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. Hier moet het bevoegd gezag u op wijzen. Er zijn regels rond het indienen van bezwaar. Die leest u op deze pagina.

Regels indienen bezwaar:

 1. U moet bezwaar maken binnen zes weken nadat het besluit schriftelijk bekend is gemaakt.
 2. U moet het bezwaar schriftelijk indienen bij het bevoegd gezag van de school.
 3. Het bevoegd gezag geeft u de kans om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Het bevoegd gezag moet binnen vier weken gerekend vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken een beslissing nemen.
 4. U hebt recht op inzage van het dossier van uw kind.
 5. Tijdens de bezwaarprocedure kan de school uw kind weigeren. Als u erop staat dat de school uw kind wel toelaat, kunt u een kort geding aanspannen bij de civiele rechter (school voor bijzonder onderwijs). Dan moet u zich wel laten vertegenwoordigen door een advocaat.
 6. Als de school vasthoudt aan de verwijdering van uw kind, kunt u de zaak voorleggen aan de civiele rechter. Dan moet u zich wel laten vertegenwoordigen door een advocaat.