Elkaar informeren

Overleg met groepsleerkrachten

Natuurlijk is overleg met de groepsleerkracht van uw kind heel belangrijk. De Korenburg heeft als uitgangspunt dat het ondersteunen van uw kind een gemeenschappelijk doel is van ouders en team. We stellen dan ook uw inbreng of vragen zeer op prijs. Wilt u contact met de leerkracht of een andere medewerker dan kunt u het beste bellen voor een afspraak ‘s middags. Mailen is ook een goed alternatief. Mailadressen van het team staan in de jaarkalender.

Voortgangsgesprekken

U wordt drie maal per schooljaar uitgenodigd voor de voortgangsgesprekken. Deze vinden plaats in oktober, februari en juni. In overleg met ouders worden de gesprekken gepland na schooltijd of op een avond. Tijdens deze gesprekken wordt het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind besproken. Natuurlijk kunt u ook uw vragen met ons delen in dit gesprek.

Wanneer jeugdhulpverlening structureel is betrokken kunnen in een MDO (Multi Disciplinair Overleg) ondersteuningsvragen op elkaar worden afgestemd. Er wordt samen met u gekeken naar het meest passende aanbod voor thuis en op school.

Het rapport

De Korenburg geeft twee keer per jaar een portfolio/rapport over de ontwikkeling van uw kind mee naar huis, in februari en in juni. Hierin worden de ontwikkelingen binnen de verschillende vakken vermeld. Het rapport van De Korenburg is vooral geschreven voor de leerling zelf, als stimulans voor verdere ontwikkeling. Het portfolio/rapport wordt door ons met de leerling besproken.

Kennismakingsavond

Een paar weken na de zomervakantie is er een kennismakingsavond. U wordt dan uitgenodigd om met de andere ouders van de stamgroep en de groepsleerkrachten het onderwijs aan uw kind door te spreken.

Contacten met gescheiden ouders

Alle ouders hebben recht op informatie over hun kind. Dat geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Wanneer ouders gescheiden zijn hebben wij in eerste instantie contact met de ouder/verzorger bij wie het kind voornamelijk woont, de 1e verzorger. We gaan er van uit dat deze eerste verzorger ook de eventuele andere ouder informeert. Mocht dat niet het geval zijn, horen we dat graag, zodat we de andere ouder zelf kunnen informeren.

Als de niet-verzorgende ouder rechtstreeks door ons op de hoogte gehouden wil worden kan hij/zij daartoe een verzoek indienen bij leerkracht/directie van school.
Wanneer er sprake is van: ondertoezichtstelling, voogdijschap en uithuisplaatsing (pleeggezin of instelling), onderhoudt de school het contact in eerste instantie met de persoon die officieel de zorg voor het kind draagt.

Naar een andere school

Bij verhuizing of verwijzing naar een andere school wordt door ons een onderwijskundig rapport opgesteld. Indien gewenst kan dit door u aangevuld worden met uw een eigen gegevens of visie. Een onderwijskundig rapport is een samenvatting van alle gegevens die over uw kind op school bekend zijn. Het betreft gegevens over de schoolvakken, het gedrag en verdere gegevens die van belang zijn, zoals gegevens van de schoolarts of andere specialisten.