Elkaar informeren

Overleg met groepsleerkrachten

Natuurlijk is overleg met de groepsleerkracht van uw kind heel belangrijk. De Korenburg heeft als uitgangspunt dat het ondersteunen van uw kind een gemeenschappelijk doel is van ouders en team. We stellen dan ook uw inbreng of vragen zeer op prijs. Maar u begrijpt dat telefoontjes of bezoekjes onder schooltijd de leerlingen erg storen. Wilt u contact met de leerkracht, dan kunt u het beste bellen (of langs komen) ‘s middags direct na schooltijd. Mailen is ook een goed alternatief. Mailadressen van het team staan in de jaarkalender.

Huisbezoeken

Omdat wij het contact tussen school en ouders erg belangrijk vinden, komt de leerkracht van uw kind in de eerste helft van het schooljaar bij u op huisbezoek. Doel van dit huisbezoek is een kennismaking met de leefomgeving van uw kind. Daarnaast zullen de eerste ervaringen van uw kind in de nieuwe groep worden besproken. Tijdens dit bezoek kunt u ook uw vragen stellen over uw kind en de school. Het is belangrijk dat de leerkracht tijdens het bezoek ook alleen met u als ouder(s) kan spreken. Ook worden er dan afspraken gemaakt omtrent de voortgang van uw kind bij ons op school. Het is daarmee eigenlijk het eerste voortgangsgesprek van het schooljaar.

Voortgangsgesprekken

Naast het huisbezoek wordt u twee maal per schooljaar uitgenodigd voor de voortgangsgesprekken. Ze vinden plaats in februari en aan het eind van het schooljaar. In overleg met ouders worden de gesprekken gepland na schooltijd of op een avond. Tijdens deze gesprekken worden niet alleen de laatste toetsresultaten met u besproken, maar ook de schoolbeleving, hoe zit uw kind in zijn vel, hoe gaat het thuis, enz. Ook kunt u zelf vragen die u bezig houden aandragen tijdens dit gesprek. Aan het eind worden gemaakte afspraken samen met u vastgelegd. U krijgt een kopie van de gemaakte afspraken tijdens het tweede gesprek.

Het rapport

De Korenburg geeft twee keer per jaar een rapport over de vorderingen van uw kind mee naar huis, halverwege en aan het eind van het schooljaar. Hierin worden de ontwikkelingen binnen de verschillende vakken vermeld. Het rapport van De Korenburg is vooral geschreven voor de leerling zelf, als stimulans voor verdere ontwikkeling. Het rapport wordt door ons met de leerling besproken. En vanzelfsprekend doet u dat ook.

Ouderavonden

Er worden per jaar twee ouderavonden gehouden. Een paar weken na de zomervakantie is er een kennismakingsavond. U wordt dan uitgenodigd om met de andere ouders van de groep en de groepsleerkrachten het jaarprogramma door te spreken. Een keer per jaar wordt er rond een bepaald onderwerp een ouderavond georganiseerd. Bovendien is er een afscheidsavond voor de schoolverlaters.

Contacten met gescheiden ouders

Alle ouders hebben recht op informatie over hun kind. Dat geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Wanneer ouders gescheiden zijn hebben wij in eerste instantie contact met de ouder/verzorger bij wie het kind voornamelijk woont, de 1e verzorger. We gaan er van uit dat deze eerste verzorger ook de eventuele andere ouder informeert. Mocht dat niet het geval zijn, horen we dat graag, zodat we de andere ouder zelf kunnen informeren.

Als de niet-verzorgende ouder rechtstreeks door ons op de hoogte gehouden wil worden kan hij/zij daartoe een verzoek indienen bij leerkracht / directie van school. Wanneer er sprake is van: onder toezichtstelling, voogdijschap en uithuis-plaatsing (pleeggezin of instelling), onderhoudt de school het contact in eerste instantie met de persoon die officieel de zorg voor het kind draagt.

Naar een andere school

Bij verhuizing of verwijzing naar een andere school wordt door ons een onderwijskundig rapport opgesteld. Indien gewenst kan dit door u aangevuld worden met uw een eigen gegevens of visie. Een onderwijskundig rapport is een samenvatting van alle gegevens die over uw kind op school bekend zijn. Het betreft gegevens over de schoolvakken, het gedrag en verdere gegevens die van belang zijn, zoals gegevens van de schoolarts of andere specialisten.