Klachten

Als u, als ouder, een klacht hebt

Als u klachten hebt over de gang van zaken op school, kunt u die het beste eerst melden op school. Afhankelijk van het probleem, kan dat bij de groepsleerkrachten, de intern begeleider of bij de directeur. Wanneer u de klacht niet wilt voorleggen aan de groepsleerkrachten, de intern begeleider of de directeur, kunt u de contactpersoon vragen u in contact te brengen met de (externe) vertrouwenspersoon. Deze is aangesteld door het bestuur en is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in deze hoedanigheid verneemt. In eerste instantie wordt nagegaan of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden. Ook wordt bekeken of de klacht aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan, indien van toepassing, hulp verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

Natuurlijk horen wij klachten of problemen graag van u zelf, maar soms wilt u het (vervolgens) aan iemand buiten de klas of de school voorleggen. Dat kan via onze contactpersoon: Mevr. Erika Scharrenberg (groepsleerkracht).

Vertrouwenspersoon van ons bestuur:

Mevr. Alice Kroezen   Tel. 0543-519091

De landelijke klachtencommissie:

Landelijke klachtencommissie
postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel. 030-2809590
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl