Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht en instemmingsrecht bij een heel aantal beleidszaken op school. Soms kan zij enkel adviseren, maar soms is er echt instemming van de MR nodig. De MR behartigt de belangen van de school (dus van de leerlingen, de ouders en het team) bij directie en bevoegd gezag.
In de MR hebben zitting op dit moment:

Namens de ouders

Dhr. Herbie Brusse
Dhr. Mishael Pietersz
Mevr. Winanda Ros

Namens het team

Mevr. Wia Uwland (voorzitter)
Mevr. Jeannet Jansen
Mevr. Ellen van Toorn