Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht en instemmingsrecht bij een heel aantal beleidszaken op school. Soms kan zij enkel adviseren, maar soms is er echt instemming van de MR nodig. De MR behartigt de belangen van de school (dus van de leerlingen, de ouders en het team) bij directie en bevoegd gezag.
In de MR hebben zitting op dit moment:

Namens de ouders

Vacant
Mevr. L. Dijkema
Mevr. J. Breunissen

Overleggen MR 2023-2024

Jaarverslag

Namens het team

Mevr. Berny Geurkink (voorzitter)
Mevr. Corine Kremer
Mevr. Ellen van Toorn